Trường Mầm non Nghi Vạn là trường mầm non có đội ngũ CBGVNV được trẻ hoá, chất lượng  tương đối đồng đều. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Nghi Vạn xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Nghi Vạn các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Đội ngũ CBQL giáo viên, nhân viên đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường mầm non và có đủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định của Điều lệ trường mầm non, có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật; thực hiện công tác CSGD trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục. Nhân viên nuôi dưỡng với trình độ đạt theo các yêu cầu quy định của Điều lệ trường mầm non. Nhà trường đảm bảo chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên. CBGVNV của nhà trường được đánh giá xếp loại hàng năm và được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Trẻ được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo quy định.

Trường Mầm non Nghi Vạn có đội ngũ CBQL giáo viên, nhân viên đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường mầm non và có đủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Giáo viên của nhà trường đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định của Điều lệ trường mầm non, có kiến thức cơ bản về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật; thực hiện công tác CSGD trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nghiêm túc việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục. Nhân viên nuôi dưỡng với trình độ đạt theo các yêu cầu quy định của Điều lệ trường mầm non. Nhà trường đảm bảo chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên. CBGVNV của nhà trường được đánh giá xếp loại hàng năm và được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

- Toàn trường có : 28 CBGVNV trong đó:

 CBQL: 3; GV: 23 (biên chế 22, hợp đồng 06: 1); nhân viên: 2 (KT 1, y tế: 1).

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 1, đại học: 15, cao đẳng: 10, trung cấp: 2